Všeobecní obchodní podmínky společnosti Brick Zlín, z. s.

(dále jen „VOP“)

1. Obecná ustanovení a předmět VOP

a)  Tyto VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění a vydává je spolek Brick Zlín, z. s., IČ: 091 39 541, se sídlem Uličky 330, 763 61  Pohořelice, oddíl L, vložka 26935, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Spolek“).

b)  Spolek poskytuje služby mimoškolní výchovy a vzdělávání, výuky kurzů pro děti a s tím související služby, přičemž tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Spolkem a studentem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služeb mimoškolní výchovy a vzdělávání, výuce kurzů pro děti a s tím souvisejících služeb mezi Spolkem a studentem (dále jen „smlouva“), která vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané objednávky, tj. registrační přihlášky řádně akceptované ze strany Spolku a zařazením studenta do konkrétního výukového kurzu.

c)   Spolek je jedinou osobou oprávněnou přijímat a vyřizovat veškeré reklamace studenta týkající se výkladu či plnění těchto VOP. Spolek není odpovědný za nedodržení závazků vycházejících z těchto VOP, pokud k porušení došlo v důsledku nepředvídatelné události, v případě vyšší moci (vis maior) nebo činem způsobeným osobou nemající nic společného s organizací vzdělávacích kurzů, a/nebo se službami poskytovanými ze strany Spolku při této příležitosti.

d)  Je výslovně stanoveno, že informace uvedené na webových stránkách Spolku mohou být změněny a student s nimi bude před potvrzením objednávky obeznámen s výjimkou těch, které se týkají jiných služeb, které mohou být uzavřeny, změněny, odloženy či zrušeny bez předchozího upozornění.

e)  Předmětem těchto VOP je obeznámit studenta s popisem služeb nabízených Spolku a zejména ho seznámit s cenami, způsoby platby, podmínkami odstoupení od smlouvy a změny smlouvy. Tyto VOP mohou být změněny v případě akcí na určité produkty / služby nebo během určitých období v roce. Pro tyto akce jsou zvláštní prodejní podmínky upřesněny v brožuře nebo v materiálech vydaných speciálně pro tuto příležitost, které budou k dispozici v provozovně a/nebo na webových stránkách Spolku.

f)   Student a Spolek sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se smlouvou e-mailovou korespondenci. E-mailová korespondence bude ze strany Spolku odesílána na e-mailovou adresu poskytnutou studentem. Student dává Spolku souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb. 

2. Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy

·    Smlouva o poskytování služeb mimoškolní výchovy a vzdělávání, výuce kurzů pro děti a s tím souvisejících služeb mezi Spolkem a studentem vzniká řádným vyplněním registrační přihlášky a její akceptací ze strany Spolku.

·    Smlouva mezi Spolkem a studentem může být uzavřena pouze způsobem, který́ určí Spolek.

·    Smlouva mezi Spolkem a studentem, jakož i její všechny doplňky a změny musí být uzavírány písemně nebo elektronicky prostřednictvím rezervačního systému brickzlin.webooker.eu. Smluvní vztah mezi Spolkem a studentem vzniká registrací přihlášky do kurzu a její akceptaci ze strany Spolku. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3.těchto VOP. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 VOP (Storno podmínky).

3. Platba

a)  Cenu za služby tzv. kurzovné (popř. jiné služby související s programem Brick by Brick) je možné hradit převodem z účtu na účet Spolku nebo vkladem hotovosti na účet Spolku na kterékoliv pobočce Fio banka, a.s. nebo v hotovosti lektorovi. Celé kurzovné je splatné dle data splatnosti uvedeného na výzvě k zaplacení kurzovného a informace o zařazení do kurzu.

b)  Číslo účtu Společnosti je 21042103/2010, variabilní symbol platby je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě zápisu do kurzu. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Spolek požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

c)   V případě, že nebude platba kurzovného uhrazena, je Spolek oprávněn vymáhat pohledávku prostřednictvím externí společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, nebo v zastoupení advokátem soudní cestou. V takovém případě jdou náklady spojené s uplatněním, vymáháním a exekucí dlužné částky k tíži studenta v plné výši. Spolek je dále oprávněn přerušit poskytování služeb v tomto případě.

4. Storno a reklamační podmínky

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

a)   Oznámení o stornování zařazení do kurzu student doručí Společnosti bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla Spolku nebo na e-mailovou adresu zlin@brickbybrick.cz.

b)  Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.

c)    Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného

d)   Spolek si vyhrazuje právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než 4 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou ve stejném typu kurzu.

e)    Spolek si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

f)   Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.

g)    V případě zrušení kurzu nebo jeho části Spolkem vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

h)   V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku studenta převedena na jeho účet do 14 dnů.

i)    Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Spolek poskytl studentovi možnost zúčastnit se kurzu/programu podle požadavků uvedených v registrační přihlášce.

iV případě, kdy je student přesvědčen o tom, že Spolek nesplnil řádně své závazky vyplývající ze smlouvy, je oprávněn uplatnit u Spolku reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je student povinen uplatnit dříve než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje klienta alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy u fyzických osob a názvu, IČ, sídla, kontaktní adresy a jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem společnosti u právnických osob. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem (např. Druh kurzu, lekce, jednání konkrétního zaměstnance, lektora apod.). Reklamaci/stížnost student doručí Spolku bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla Spolku nebo na e-mailovou adresu zlin@brickbybrick.cz. Spolek na požádání vystaví studentovi potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.

5. Promeškané hodiny a nevyužití služeb

a)   Za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Spolek žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

b)  V případě omluvy do 8 hod dne konání lekce (řádná omluva) má student možnost náhrady v jiné skupince stejného typu kurzu, pokud taková skupinka existuje. Náhrady se řídí podmínkami zveřejněnými na stránkách rezervačního systému brickzlin.webooker.eu.

6.   Výukové materiály

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Spolku jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmožením (kopií) materiálu.

7.   Odstoupení od smlouvy

a)   Spolek může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet Spolku. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.

b)  Spolek si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Spolku, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

c)   Spolek je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

8.   Odpovědnost

a) Spolek neodpovídá za škodu způsobenou:

·    porušením smluvních povinností studentem

·    důsledkem přerušení dodávky služeb či vadného poskytnutí služeb Spoleku ze strany třetích osob

·    uvedení nesprávných údajů ze strany studenta

b) Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení či selhání v plnění jakýchkoliv povinností dle smlouvy, které jsou zapříčiněny vyšší mocí.

9. Souhlas a změny podmínek

a)   Tyto VOP jsou součástí každé objednávky a smlouvy o poskytování služeb mimoškolní výchovy a vzdělávání, výuce kurzů pro děti a s tím souvisejícími službami uzavřené mezi Spolkem a studentem.

b)  Student prohlašuje, že byl Spolkem před poskytnutím služeb seznámen s obsahem smlouvy, VOP a platným ceníkem Spolku,  základními informacemi o poskytovaných službách, případně s dalšími důležitými informacemi ohledně podmínek poskytování služeb (dále též „důležité informace“). Veškeré důležité informace jsou umístěny na internetových stránkách Spolku.

c)   Student souhlasí s tím, že důležité informace mohou být jednostranně měněny Spolku v rozsahu daném právními předpisy. O každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách bude informován zejména prostřednictvím internetových stránek Spolku, případně prostřednictvím emailové komunikace v dostatečném časovém předstihu. Student prohlašuje, že má přístup ke službě internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Společnosti seznámit před každým poskytnutím služby.

d)  Za změnu důležitých informací se nepovažuje oprava chyb. Student se zavazuje s novým zněním důležitých informací seznámit. Pokud student písemně nesdělí Spolku svůj nesouhlas s navrhovanými změnami důležitých informací nejpozději den před účinností navrhované změny, pak platí, že takto oznámené změny jsou pro studenta závazné ode dne uveřejnění na internetových stránkách. Pokud student odmítne návrh Společnosti na změnu smlouvy, má právo přede dnem, kdy mají VOP nabýt účinnosti, bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu.

10.  Ochrana osobních údajů a jejich zpracování (regulace GDPR)

a)   V souladu s příslušným právními předpisy, a to zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) , a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů Spolek zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Spolku poskytl v souvislosti s uzavřením vzájemného smluvního či jiného právního vztahu, nebo které Spolek shromáždil jiným způsobem a zpracovává je v souladu s právními předpisy a k plnění zákonných povinností Spolku.

b)  Spolek získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací objednávek, smluv, zejména v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb), a to při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem, SMS zprávou nebo jinými komunikačními prostředky případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

c)   Osobními údaji se rozumí: identifikační a adresní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, rodinný stav, státní občanství, číslo identifikačního průkazu, případně IČO, DIČ, sídlo; kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; popisné údaje – bankovní spojení; další nezbytné údaje pro plnění smlouvy - informace o objednaných a poskytnutých službách, fotografie, na které je subjekt údajů zobrazen, údaje o průběhu smluvního vztahu, včetně vzájemné korespondence a komunikace.

d)  Zpracování osobních údajů provádí Spolek ve svém sídle. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Spolek technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

e)   Zpracování osobních údajů spolek provádí zejména za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností a jsou prioritně zpracovávány za účelem vzájemné komunikace v souvislosti se zájmem o nabízené služby - mimoškolní výchovy a vzdělávání, výuky kurzů pro děti a související služby, konkrétní poptávku subjektu údajů a doprovodných službách např. informování o marketingových a slevových akcích Spolku a za účelem  uzavření smlouvy, případně objednávky a sepisu související dokumentace. Dále jsou výše specifikované osobní údaje používány k přípravě potřebné smluvní dokumentace, a jsou zpracovávány po dobu trvaní vzájemného smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností Spolku nebo pro účely oprávněného zájmu Spolku, pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které Společnosti povinnost k jejich zpracovávání ukládají.

f)   Oprávněným zájmem, pro který osobní údaje ze smluv a vzájemné komunikace Spolek zpracovává je ochrana a prokázání práv a právních nároků Spolku zejména z uzavřených smluv nebo způsobené újmy. K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce nebo od posledního vzájemného kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Délka této lhůty je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám s ohledem na to, že se o případném uplatněném nároku u soudu nemusí Spolek dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou.

g)   Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. K zajištění smluvních nebo zákonných povinností Spolek spolupracuje s dalšími subjekty, kterým musí být osobní údaje zpřístupněny. Jedná se zejména o subjekty, které Spolku poskytují služby informačních technologií, IT databázové služby, účetní služby, daňové poradenství, právní služby. Spolek nese odpovědnost za to, že ze strany příjemců osobních údajů nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud Společnosti takovou povinnost ukládá zákon.

Informace o dalších právech v oblasti ochrany osobních údajů:

h)  Právo na přístup k osobním údajům. Jedná se o práva na potvrzení, zda Spolek zpracovává osobní údaje subjektu údajů či nikoli. Pokud ano, má subjekt údajů právo na přístup ke zpracovaným osobním údajům a informacím o jejich zpracování.

i)    Právo na opravu osobních údajů. Jedná se o právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů subjektu údajů.

j)    Právo na výmaz osobních údajů. V případech stanovených zákonem nebo uvedených v čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo požadovat, aby Spolek bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje.

k)   Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případech uvedených v čl. 18 GDPR má subjekt údajů právo požadovat, aby Spolek omezil zpracování jeho osobních údajů.

l)    Právo na přenositelnost osobních údajů. Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, má právo požadovat přímo předání jinému správci.

m) Právo vznést námitku. V případech, kdy Spolek zpracovává osobní údaje pro účely oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále Spolek nebude osobní údaje zpracovávat, pokud její oprávněný zájem nebo právo nebude převažovat na zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování osobních údajů pro účely marketingu a obchodních sdělení Spolku.

n)  Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Spolek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn: požádat Spolek o vysvětlení; požadovat, aby Spolek odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů; podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů; podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.

11.  Závěrečná ustanovení

a)     Spolek je oprávněn odmítnout poskytnutí konkrétní služby, zejména zařazení do kurzu pokud se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí nebo student Spolku nedodá řádně a včas všechny informace a podklady nezbytné pro řádné provedení služby nebo tak stanoví právní předpis.

b)    Student není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Spolku postoupit, zastavit nebo jinak zatížit pohledávky za Spolku.

c)     Pokud student nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od Spolku bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že student se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí.

d)    VOP byly schváleny statutárním orgánem Spolku. Tyto VOP jsou pro nové studenty platné a účinné od 1. července 2020 do odvolání a nahrazují veškeré předchozí VOP.